Police Station DRUG THEFT HAD BIG IMPACT 2022 The Latest from Curacao


Police Station DRUG THEFT HAD BIG IMPACT 2022 The Latest from Curacao

No Limit Soldiers2022: YEARS of Prison for the Gang Latest

Police Station DRUG THEFT HAD BIG IMPACT 2022 The Latest from Curacao
Police Station DRUG THEFT HAD BIG IMPACT 2022 The Latest from Curacao

‘DRUG THEFT HAD BIG IMPACT’

Willemstad – The theft of a large amount of drugs from the police locker of the Rio Canario office in October 2018 has led to great unrest throughout Curaçao society, but especially within the police force. “There was a huge sense of insecurity among the employees.”

Police Station DRUG THEFT HAD BIG IMPACT 2022 The Latest from Curacao


According to the public prosecutor, yesterday in connection with the criminal case Inex 2.0. “And if it is not safe within the force, how can you guarantee safety outside on the street?” These are questions that were regularly asked and are still being asked to the employees of the Curaçao Police Force (KPC). ” The impact of the burglary on the force and on society as a whole is enormous.”


In addition to the impact of the break-in, there is something else that played a major role throughout the investigation. “And that is fear,” the officer stated in the courtroom. It is noticeable that there is a great reluctance to participate ‘by name’ in the investigation or to make statements, for fear of the consequences.


This is confirmed by employees of the Criminal Intelligence Team (TCI) and is also visible in reactions to press releases issued. This image is also confirmed in the file; witnesses say they can’t say anything because it’s dangerous – “Talking is sleeping” – and witnesses or suspects who do testify are said to be: “He’s stupid or tired.”

The investigation, now called Inex 2.0, started in the early morning of October 14, 2018, after the Rio Canario police station was broken into that night. A large consignment of seized drugs was stolen during the burglary:
530 kilos of cocaine and also kilos of hemp.


Both society and the Police Corps were shocked, according to the Public Prosecution Service (OM). “How could this have happened? And by whom?” The investigation was started to answer those questions. After some time, the KPC investigation was transferred to the Landsrecherche and was given the investigation name
inex.

Police Station DRUG THEFT HAD BIG IMPACT 2022 The Latest from Curacao

Police Station DRUG THEFT HAD BIG IMPACT 2022 The Latest from Curacao


This investigation has not led to prosecution of any suspect. Due to the importance of the investigation, the Prosecutor General of the Public Prosecution Service has commissioned Carib for a review in 2020. As a result of this review, an investigation team was formed from employees of KPC and the Criminal Investigation Cooperation Team (RST) and the investigation was restarted under the name Inex 2.0.


“This research team has set to work with new energy. Despite the fact that time had now passed, there was still a serious investigative interest,” said the public prosecutor yesterday.
The prevailing fear has made the investigative work more difficult, but the re-analysis of previous results and new investigative work has nevertheless taken the investigation further.

It is no longer limited to the burglary; also a drug landing on September 15, 2018, in which 340 kilograms of drugs were seized, and the trafficking of the narcotics taken after the break-in was investigated.
In addition, during the investigation, the team also encountered other criminal offenses that were included.

The investigation has led to several arrests and the final file that has now been submitted to the court for assessment.

Police Station DRUG THEFT HAD BIG IMPACT 2022 The Latest from Curacao

After previous pro forma and pre-trial hearings, the substantive treatment started last Wednesday and yesterday it was time for the Public Prosecution Service’s indictment regarding the suspects.

https://www.stmaartennews.org

There are a total of eight suspects, five of whom are in custody and one is a former police officer. The case is handled by two officers.

Police Station DRUG THEFT HAD BIG IMPACT 2022 The Latest from Curacao

‘DRUGSROOF HAD GROTE IMPACT’

Willemstad – De diefstal van een grote hoeveelheid drugs uit de politiekluis van het bureau Rio Canario in oktober 2018 heeft geleid tot grote onrust in de gehele Curaçaose maatschappij maar vooral ook binnen het politiekorps.

Onder de medewerkers heerste een enorm gevoel van onveiligheid.”
Aldus de officier van justitie, gisteren in verband met de strafzaak Inex 2.0.

En als het binnen het korps al niet veilig is, hoe kun je dan instaan voor de veiligheid buiten op straat?” Dit zijn vragen die met regelmaat gesteld werden en nog gesteld worden aan de medewerkers van het Korps Politie Curaçao (KPC). „De impact van de inbraak op het korps en op de samenleving in het geheel is enorm.”
Naast de impact van de inbraak is er nog iets anders dat gedurende het hele onderzoek een grote rol heeft gespeeld.

Police Station DRUG THEFT HAD BIG IMPACT 2022 The Latest from Curacao

Police Station DRUG THEFT HAD BIG IMPACT 2022 The Latest from Curacao

En dat is angst”, verklaarde de officier in de rechtszaal. Het valt op dat er een grote terughoudendheid bestaat om ‘op naam’ mee te werken aan het onderzoek of om verklaringen af te leggen; uit angst voor de gevolgen hiervan.

Dit wordt bevestigd door medewerkers van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en is ook zichtbaar in reacties naar aanleiding van uitgegeven persberichten.

Ook in het dossier wordt dit beeld bevestigd; getuigen verklaren niets te kunnen zeggen omdat dat gevaarlijk is -Praten is slapen” – en over getuigen of verdachten die wel verklaren wordt gezegd:Die is dom of moe.”

Het onderzoek dat nu de naam Inex 2.0 draagt is gestart in de vroege ochtend van 14 oktober 2018, nadat er die nacht was ingebroken in het politiebureau Rio Canario. Bij de inbraak werd een grote partij in beslag genomen drugs gestolen:
530 kilo cocaïne en ook kilo’s hennep.


Zowel de samenleving als het Korps Politie was geschokt, stelt het Openbaar Ministerie (OM). „Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

En door wie?” Het onderzoek werd gestart om die vragen te beantwoorden. Na enige tijd is het onderzoek van KPC overgedragen aan de Landsrecherche en kreeg het de onderzoeksnaam
Inex.

Police Station DRUG THEFT HAD BIG IMPACT 2022 The Latest from Curacao


Dit onderzoek heeft niet geleid tot vervolging van enige verdachte. Vanwege het belang van het onderzoek heeft de Procureur-Generaal van het OM Carib in 2020 opdracht gegeven tot een review.

https://www.sxmgovernment.com

Naar aanleiding van deze review werd er een onderzoeksteam gevormd uit medewerkers van KPC en het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en kreeg het onderzoek een doorstart onder de naam Inex 2.0.


„Dit onderzoeksteam is met nieuwe energie aan de slag gegaan. Ondanks dat er inmiddels tijd was verlopen, was er nog steeds een zwaarwegend opsporingsbelang”, vertelde de officier van justitie gisteren.


Door de heersende angst is het opsporingswerk bemoeilijkt maar het opnieuw analyseren van eerdere resultaten en nieuw opsporingswerk heeft het onderzoek toch verder gebracht. Het is niet langer beperkt tot de inbraak; ook een aanlanding van drugs op 15 september 2018, waarbij 340 kilo drugs in beslag is genomen, en de handel in de weggenomen verdovende middelen na afloop van de inbraak werden onderzocht.

Police Station DRUG THEFT HAD BIG IMPACT 2022 The Latest from Curacao


Daarnaast is het team gedurende het onderzoek ook op andere strafbare feiten gestuit die zijn meegenomen. Het onderzoek heeft geleid tot verschillende aanhoudingen en het einddossier dat nu ter beoordeling aan het gerecht is voorgelegd.

Na eerdere pro-forma- en regiezittingen is de inhoudelijke behandeling afgelopen woensdag gestart en was het gisteren tijd voor het requisitoir van het OM ten aanzien van de verdachten. In totaal zijn er acht verdachten, waarvan vijf vastzitten en één een voormalig politieagent. De zaak wordt gedaan door twee officieren.

Police Station DRUG THEFT HAD BIG IMPACT 2022 The Latest from Curacao

Police Station DRUG THEFT HAD BIG IMPACT 2022 The Latest from Curacao

ORIGINAL SOURCE: https://antilliaansdagblad.com/curacao/26151-drugsroof-had-grote-impact

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s